Værd at vide

Undtagelser

I forbindelse med fredede ejendomme, kan særlige forhold gøre sig gældende. Men derudover er der mulighed for dispensation for bevægelseshæmmede eller handicappede, samt pensionister over 65 år. De nærmere regler og betingelser herfor, samt de praktiske forhold, kan oplyses hos den lokale postmester eller via din kommune.

Praktiske forhold

Det er husejeren, som er ansvarlig for at postkassen er placeret korrekt inden 1. januar 2026.

Postkassen skal være placeret ved indgangen til parcellen dvs. ved fortovet eller vejen. Bor du i landzone, skal din postkasse fremover placeres ud til offentlig vej eller privatfælles vej

Hvis du ejer et sommerhus er der to forskellige regelsæt:

1) Hvis dit fritidshus ligger på en udstykning fra før 1973, som i forvejen har et centralt postkasseanlæg, skal dette bibeholdes. Er der ikke etableret et centralt postkasseanlæg skal der opstilles postkasser ved indgangen til den enkelte parcel.

2) Fritidshuse, der ligger på udstykninger efter 1973, hvor der ikke i forvejen er opstillet centralt placerede postkasseanlæg, skal der opstilles central placeret postkasseanlæg.

Postkasseanlæg skal placeres således, at anlæggets nederste indkast er mindst 65 over gulvet, fortovet eller vejen og det øverste maksimum 175 cm over.

De enkelte postkasser i anlægget skal placeres i en naturlig rækkefølge i forhold til forholdene i opgangen og etagerne. F. eks. skal postkassen til lejligheden på nederst etage til venstre placeres nederst til venstre i postkasseanlægget. De enkelte postkasser skal desuden altid være forsynet med et tydeligt navneskilt - evt. kan vejrbestandige, selvklæbende bogstaver anvendes.

Navneskiltet skal indeholde oplysninger om efternavn, evt. stilling, fornavn eller forbogstaver. det er ligeledes en god idé at medtage navne på børn og eventuelle logerende.

Belysning og sikring

Postkasser og postkasseanlæg skal altid være tilstrækkeligt belyst, således at postbuddet altid, uden problemer, kan finde den rigtige modtager. For at sikre at forsendelserne ikke kan fjernes af uvedkommende, skal postkasserne ligeledes kunne aflåses. Når man skal udforme og placere anlægget, skal man desuden være opmærksom på, at uvedkommende ikke skal kunne udtage forsendelserne gennem brevindkastet.