Bekendtgørelse om
postvirksomhed og
postbefordring

LOV nr 1572 af 12/12/2023 (Gældende)https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1572

 

Udkastets fulde tekst

Bekendtgørelse om postvirksomhed og postbefordring

Udskriftsdato: 28. december 2023
LOV nr 1572 af 12/12/2023 (Gældende)
Lov om ændring af postloven, lov om Post Danmark A/S og lov om Det
Centrale Personregister (Rammer for den fremtidige postbefordring)
Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2023­1738

Lov om ændring af postloven, lov om Post Danmark A/S og lov om Det
Centrale Personregister1)
(Rammer for den fremtidige postbefordring)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1
I postloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 461 af 27. april 2023, foretages følgende ændringer:
1. I § 2, stk. 1, udgår »og erhvervsmæssig omdeling af uadresserede forsendelser«.
2. § 2, stk. 3 og 4, ophæves.
3. § 3, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Der kan meddeles tilladelse til lokal eller landsdækkende postbefordring. Virksomheder med
tilladelse til landsdækkende postbefordring skal udbyde et standardprodukt til ensartede priser til hele
landet inden for de tjenester, de udbyder.«
4. I § 5, stk. 2, udgår », som ikke er pålagt befordringspligt, jf. § 14,«.
5. I § 6, stk. 3, udgår », som ikke er pålagt befordringspligt efter § 14,«.
6. I § 7, stk. 1, udgår »og uadresserede«.
7. § 8, stk. 1, 2. pkt., affattes således:
»Ejendomme beliggende i landzone skal have en brevkasse placeret ved indkørslen fra offentlig vej
eller privat fællesvej.«
8. § 8, stk. 3, 1. pkt., affattes således:
»Ved fritidshuse skal der opstilles brevkasser ved indgangen til den enkelte parcel, hvis der i fritidshusområdet ikke er etableret centralt placerede brevkasseanlæg.«
9. § 13 affattes således:
»§ 13. Kommunen meddeler transportministeren, hvilke postmodtagere der har krav på at få forsendelser afleveret direkte til boligen, jf. § 9.
Stk. 2. Transportministeren opretter og ajourfører en database over de i stk. 1 nævnte postmodtagere.
Stk. 3. Transportministeren skal give postvirksomheder med tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring adgang til oplysninger om navn og adresse, herunder beskyttede navne og adresser, i Det Centrale
Personregister (CPR), jf. § 28, stk. 1, i lov om Det Centrale Personregister, på de postmodtagere inden for
postvirksomhedens geografiske dækningsområde, som har krav på at få forsendelser afleveret direkte til
boligen, jf. § 9.
Stk. 4. Oplysninger, som en postvirksomhed har fået adgang til i medfør af stk. 3, må kun anvendes af
postvirksomheden i forbindelse med befordring af forsendelser for andre.
Stk. 5. Transportministeren kan udpege en postvirksomhed til at varetage administration, ajourføring og
videregivelse af oplysninger om post direkte til boligen, jf. stk. 2 og 3.
Stk. 6. Transportministeren kan indgå kontrakt med en virksomhed om oprettelse og ajourføring af
databasen og videregivelse af oplysninger om post direkte til boligen, jf. stk. 2 og 3.«
LOV nr 1572 af 12/12/2023 1
10. Overskriften før § 14 affattes således:
»Varetagelse af posttjenester«.
11. § 14 affattes således:
»§ 14. Transportministeren sikrer postbefordring af følgende:
1) Gratis blindeforsendelser på op til 7 kg.
2) Adresserede forsendelser til og fra udlandet og til og fra Færøerne og Grønland, herunder rekommanderede forsendelser og værdiforsendelser.
3) Adresserede indenlandske rekommanderede forsendelser og værdiforsendelser samt forkyndelsesbreve.
4) Adresserede forsendelser til og fra øsamfund, herunder ved etablering af faciliteter, som postvirksomheder kan benytte.
5) Andre adresserede forsendelser, herunder enkeltforsendelser.
Stk. 2. Transportministeren kan udbyde og indgå kontrakt med en eller flere postvirksomheder om at
varetage en eller flere af de i stk. 1 nævnte opgaver.
Stk. 3. Transportministeren kan udpege en eller flere postvirksomheder til at varetage en eller flere af de
i stk. 1 nævnte opgaver.
Stk. 4. Transportministeren kan udpege en postvirksomhed til at varetage de forpligtelser i henhold til
EU’s postdirektiv og verdenspostkonventionen, der ikke allerede varetages af postvirksomhederne.
Stk. 5. Ved varetagelse af postbefordring efter stk. 1, nr. 2, efter udbud eller ved udpegning, jf. stk. 2
og 3, skal postvirksomheden overholde beslutninger fra Verdenspostforeningen og internationale aftaler,
herunder vedtagne standarder på postområdet.«
12. § 15 affattes således:
»§ 15. Postvirksomheder, som udfører postbefordring efter udpegning, jf. § 14, stk. 3, skal for
posttjenester, som virksomheden er udpeget til at varetage, anvende takster, som er omkostningsægte,
gennemsigtige og ikkediskriminerende.«
13. § 16 affattes således:
»§ 16. Transportministeren kan i særlige tilfælde bestemme, at den, som udfører regelmæssig befordring på dansk territorium eller fra Danmark til udlandet, mod vederlag skal medtage forsendelser, som
staten er forpligtet til at befordre.«
14. § 17 ophæves.
15. Overskriften før § 18 ophæves.
16. § 18 ophæves.
17. Overskriften før § 19 affattes således:
»Udgivelse af frimærker og det offentlige postnummersystem m.v.«
18. § 19 ophæves.
19. § 20 affattes således:
»§ 20. Transportministeren sikrer, at der udstedes frimærker, som skal være påtrykt »Danmark«.
LOV nr 1572 af 12/12/2023 2
Stk. 2. Transportministeren kan indgå kontrakt om udstedelsen af disse frimærker med en virksomhed
eller anden selvstændig juridisk enhed eller gøre det til et vilkår ved udpegning af en postvirksomhed, jf.
§ 14, stk. 3 eller 4.
Stk. 3. Transportministeren kan bestemme, at andre former for bevis for forudbetaling for postbefordring af en postforsendelse også kan anvendes i den internationale postudveksling.«
20. § 21 affattes således:
»§ 21. Transportministeren vedligeholder det offentlige postnummersystem til brug for den landsdækkende postbetjening og til sikring af den geografiske entydighed af vejnavne og adresser.
Stk. 2. Transportministeren kan indgå kontrakt med en virksomhed om eller udpege en postvirksomhed
til at varetage vedligeholdelsen af postnummersystemet, jf. stk. 1.«
21. I § 22, nr. 3, udgår », der ikke er pålagt befordringspligt«.
22. I § 22, nr. 5, udgår », herunder regulering af den befordringspligtige postvirksomheds erstatningssatser«.
23. Overskriften før § 23 affattes således:
»Tilsyn, gebyr og klageadgang«.
24. § 23 affattes således:
»§ 23. Transportministeren fører tilsyn med postvirksomheders overholdelse af postlovgivningen og
vilkårene for deres tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring.
Stk. 2. Transportministeren fører tilsyn med, at tjenesterne på postmarkedet udføres i overensstemmelse
med internationale forpligtelser, herunder postdirektivet og verdenspostkonventionen. Transportministeren fører endvidere tilsyn med udviklingen på postmarkedet, herunder at markedet sikrer landsdækkende
indsamling og omdeling af breve og pakker til ensartede priser for standardprodukter. Transportministeren udfører kvalitetsmålinger, fortrinsvis af breve.
Stk. 3. Transportministeren kan fastsætte regler om gebyrer til dækning af Trafikstyrelsens omkostninger ved varetagelse af det generelle tilsyn og ved udstedelse af tilladelser.
Stk. 4. Gebyret for varetagelse af den generelle tilsynsindsats skal dække Trafikstyrelsens omkostninger
forbundet med tilsynet, herunder markedsovervågning, statistikindsamling, analyser, kvalitetskontrol,
klagesagsbehandling og oprettelse og ajourføring af en database over postmodtagere, som har krav på
aflevering af forsendelser direkte til boligen m.v.
Stk. 5. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om, at der kun opkræves gebyr i henhold til
stk. 3, hvis gebyret overstiger et bestemt beløb.
Stk. 6. Transportministeren kan fastsætte regler om opkrævning af gebyrer i henhold til stk. 3, rentetilskrivning efter renteloven, rykkerskrivelser m.v.«
25. I § 24, stk. 1, indsættes efter »for at sikre overholdelsen af postlovgivningen«: », til brug for
markedsovervågning«.
26. I § 25, stk. 1, udgår »eller distributionsvirksomheder«.
27. I § 28, stk. 1, ændres »§ 13, stk. 3-5, § 16, § 19« til: »§ 13, stk. 4, § 16«.
28. I § 28, stk. 3, udgår »eller en virksomhed, der omdeler uadresserede forsendelser,«.
LOV nr 1572 af 12/12/2023 3
§ 2
I lov om Post Danmark A/S, jf. lovbekendtgørelse nr. 844 af 6. juli 2011, foretages følgende ændringer:
1. § 2, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Hvis transportministeren efter § 14, stk. 3 eller 4, i postloven udpeger Post Danmark A/S til at
varetage befordring af adresserede forsendelser, vil Post Danmark A/S være forpligtet heraf.«
2. § 6 affattes således:
»§ 6. Post Danmark A/S kan anvende det kronede posthorn som kendetegn i op til 5 år fra den 1. januar
2024.«
§ 3
I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 1010 af 23. juni 2023, foretages følgende
ændring:
1. I § 10, stk. 2, nr. 3, ændres »virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven« til: »postvirksomheder med tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring efter postloven«.
§ 4
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2024.
Stk. 2. § 1, nr. 7, har virkning fra den 1. januar 2025.
Stk. 3. For virksomheder, der ved lovens ikrafttræden udøver erhvervsmæssig postbefordring uden
tilladelse, finder de hidtil gældende regler anvendelse indtil den 1. oktober 2024.
§ 5
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Givet på Christiansborg Slot, den 12. december 2023
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.

/ Thomas Danielsen

LOV nr 1572 af 12/12/2023 4
1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for
udvikling af fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet, EF-Tidende 1998, nr. L 15, side 14, som ændret ved
direktiv 2002/39/EF af 10. juni 2002 for så vidt angår yderligere åbning af Fællesskabets marked for posttjenester, EF-Tidende 2002, nr. L 176, side
21, og direktiv 2008/6/EF af 20. februar 2008 om ændring af direktiv 97/67/EF med henblik på fuld realisering af det indre marked for posttjenester i
Fællesskabet, EU-Tidende 2008, nr. L 52, side 3.
LOV nr 1572 af 12/12/2023 5

§ 6. Forsendelser og genstande, hvor det ikke har været muligt at finde adressat eller afsender, og som dermed er uanbringelige for postvirksomheden, og som er af værdi, fremlyses inden én måned ved bekendtgørelse i Statstidende, medmindre forsendelsens eller genstandens værdi ikke står i et rimeligt forhold til omkostningerne ved fremlysningen.

Stk. 2. Fremlyste forsendelser og genstande ligger til afhentning hos postvirksomheden i 3 måneder, hvorefter de sælges eller tilintetgøres.

Stk. 3. Forsendelser og genstande uden værdi lægges til afhentning hos postvirksomheden i 2 måneder, hvorefter de sælges eller tilintetgøres.

Stk. 4. Salg uden om offentlig auktion må ikke ske til personer, der virker i postvirksomheden.

§ 7. Færdselsstyrelsen kan efter anmodning give postvirksomheder tilladelse til at opstille postkasser ved gade, vej eller andre steder, hvor offentligheden har adgang. Færdselsstyrelsen kan overfor postvirksomheden bl.a. betinge følgende:

1) At det er tydeligt for brugeren hvilken postvirksomhed, der ejer postkassen.

2) Antal og postvirksomhedens dækningsområde oplyses.

3) Nødvendige oplysninger på postkassen om tømningstidspunkt, hvilke forsendelser der kan lægges i postkassen m.v.

Stk. 2. Postvirksomheden indhenter tilladelse til opstilling af de konkrete postkasser hos kommuner, grundejere o.l.

Brevkasser bestemt for aflevering af post samt andre regler for udlevering

§ 8. Breve og andre forsendelser kan leveres til modtagerens brevkasse, brevkasseanlæg eller brevindkast på den adresse, der er anført på forsendelsen. Forsendelser, der f.eks. på grund af størrelse ikke kan afleveres i modtagerens brevkasse, brevkasseanlæg eller brevindkast, afleveres personligt hos modtageren eller på en anden måde, som modtageren har givet samtykke til. Hvis dette ikke er muligt, skal forsendelsen anmeldes overfor modtageren.

§ 9. Brevkasseanlæg skal opstilles i etageejendomme med flere afleveringssteder (husstande, erhverv m.v.). I etageejendomme, der er opført ifølge byggetilladelse udstedt før den 1. januar 1974, skal der etableres brevkasseanlæg senest den 31. december 2009. Når brevkasseanlægget er etableret, leveres forsendelserne til samtlige afleveringssteder i ejendommen til anlægget. Brevkasseanlæg skal opstilles i stueetagen i hver opgang eller ved indgangsdøren og skal omfatte samtlige afleveringssteder i ejendommen.

Stk. 2. Det påhviler ejeren af ejendommen at opstille brevkasseanlæg.

§ 10. Brevkasser skal opstilles ved indgangen til den enkelte parcel ved bygninger, villaer og rækkehuse med én eller flere husstande eller erhverv m.v., når bygningen er opført ifølge byggetilladelse udstedt efter den 1. januar 1973.

Stk.2. Det påhviler ejeren af ejendommen at opstille brevkasser.

§ 11. Ved fritidshuse skal der opstilles brevkasser ved indgangen til den enkelte parcel. I fritidshusområder med fritidshuse, der er udstykket ifølge udstykningstilladelse udstedt efter den 1. januar 1973, skal der opstilles centralt placerede brevkasseanlæg.

Stk. 2. Ved udstykning af fritidshusområder skal der afsættes et passende areal til opstilling af centralt placerede brevkasseanlæg.

Stk. 3. Det påhviler den, der får meddelt udstykningstilladelse, at tilvejebringe det fornødne areal til etablering af centralt placerede brevkasseanlæg samt at opstille anlægget.

§ 12. Forsendelser til forskellige enheder under samme virksomhed eller institution udleveres samlet på ét sted, når enhederne er placeret inden for et afgrænset område, og enhederne ikke kan identificeres ved offentligt anerkendt gadenavn og nummer og derfor ikke kan siges at have en selvstændig adresse.

Stk. 2. Forsendelser til modtagere, der bor på kaserner, hoteller, hospitaler, plejehjem og lignende, afleveres i receptionen eller i brevkasseanlægget, der forefindes på adressen. Er der ikke mulighed for at aflevere forsendelserne i reception eller brevkasseanlæg, træffes der særskilt aftale med institutionen om levering af forsendelserne.

§ 13. Nærmere regler for opstilling og indretning af brevkasseanlæg og brevkasser m.v. fremgår af bekendtgørelsens Bilag 1.

§ 14. Postvirksomheden kan undlade omdeling af forsendelser til modtagere, der ikke opfylder bestemmelserne om opstilling af brevkasser, brevkasseanlæg eller brevindkast.

Stk. 2. Forsendelser, der ikke kan afleveres eller anmeldes overfor modtageren, eller som kan undlades omdelt efter stk. 1, skal returneres til afsenderen.

§ 15. Bevægelseshæmmede og andre handicappede, der er ude af stand til selv at tømme deres brevkasse, har efter indstilling fra vedkommende socialforvaltning, Dansk Blindesamfund eller De Samvirkende Invalideorganisationer krav på at få forsendelser til den pågældende omdelt af koncessionshaveren direkte til boligen.

Stk. 2. Pensionister (beboere på 65 år og derover), der bor i etageejendomme, der er opført ifølge byggetilladelse udstedt før 1. januar 1974, har efter anmodning krav på, at koncessionshaveren omdeler forsendelser til den pågældende direkte til boligen.

Stk. 3. Ansøgning om omdeling af forsendelserne direkte til boligen indgives til den lokale postmester. Det er en forudsætning for omdeling af forsendelserne til den pågældendes bolig, at der er etableret afleveringsmulighed i form af brevindkast eller brevkasse ved boligen.

Behandling af klager, erstatningsbestemmelser m.v.
§ 16. Postvirksomheden skal sikre, at brugerne af de postale tjenesteydelser har adgang til gennemsigtige, enkle og overkommelige procedurer for behandling af klager, særligt i tilfælde af forsinkelse, bortkomst, herunder tyveri, eller beskadigelse af forsendelser.

Stk. 2. Postvirksomheden skal udarbejde forretningsbetingelser, der bl.a. oplyser brugeren om:

1) Mulighederne for at klage til postvirksomheden.

2) Reklamations- og forældelsesregler.

3) Erstatningsbetingelser i tilfælde af forsinkelse, bortkomst, herunder tyveri, eller beskadigelse af forsendelser.

Stk. 3. Postvirksomheden skal behandle klager fra brugerne inden 3 måneder fra klagens modtagelse, medmindre der foreligger særlige forhold.

Tilsyn og klageadgang
§ 17. Færdselsstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes. Dette gælder ligeledes de oplysninger, postvirksomheden fremsender til Færdselsstyrelsen vedrørende registreringspligten og om udøvelsen af postbefordringen.

Stk. 2. Afgørelser, som Færdselsstyrelsen træffer i medfør af denne bekendtgørelse, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Straf
§ 18. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den der overtræder denne bekendtgørelses § 1, § 2, § 3, § 4, § 6, § 7, § 8, § 15 og § 16.

§ 19. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.v.
§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2004.

Stk. 2. Samtidig ophæves bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 81 af 7. februar 1999 om Post Danmark A/S befordringspligt og eneret m.v. Reglerne om erstatning for indenlandske forsendelser i bekendtgørelsens §§ 7-12 og §§ 14-18 forbliver i kraft indtil den 1. marts 2005.

Færdselsstyrelsen, den 14. december 2004
Carsten Falk Hansen
/Jan Lindeskov

Bilag 1
Regler for opstilling af brevkasseanlæg og enkeltbrevkasser samt etablering af brevindkast

Regler for opstilling af brevkasseanlæg i etageejendomme

Definition
Som brevkasseanlæg betragtes et fælles anlæg indeholdende en brevkasse for hvert postafleveringssted i ejendommen (opgangen).

Anvendelse
Brevkasseanlæg skal opstilles i hver opgang i etageejendomme, der er opført i henhold til byggetilladelse udstedt den l. januar 1974 eller senere, og som har flere afleveringssteder (husstande, kontorer m.v.). Senest den 31. december 2009 skal brevkasseanlæg også etableres i etageejendomme, der er opført i henhold til byggetilladelse udstedt før den 1. januar 1974.

Placering
Brevkasseanlæg skal placeres nærmest muligt ejendommens hovedindgangsdør ( -døre ) på et sted i stueetagen, hvortil omdeleren har let og uhindret adgang, og hvor han uden ulempe kan foretage aflevering af forsendelser i anlægget.

Brevkasseanlæg skal placeres således, at anlæggets nederste indkast er mindst 65 cm fra gulv, fortov eller vej, og anlæggets øverste indkast er højst 175 cm over gulv, fortov eller vej.

Såfremt ejeren etablerer aflåsning af ejendommens hoveddør ( -døre ), hvorfra der er adgang til brevkasseanlægget, skal anlægget normalt indrettes således, at omdeleren kan aflevere forsendelser i brevkasserne udefra uden at skulle åbne indgangsdøren.

Hvis det ikke er muligt at etablere brevkasseanlægget således, at omdeleren kan aflevere forsendelserne udefra, skal ejeren af ejendommen udlevere nøgler til indgangsdøren til postvirksomheden. Postvirksomheden kan overfor ejeren fastsætte betingelser for administration af nøgler til ejendommen.

Opstillingsorden
De enkelte brevkasser i et brevkasseanlæg skal placeres i naturlig rækkefølge i forhold til de enkelte etager og beboelserne på de enkelte etager. Brevkassen til beboelsen på nederste etage til venstre placeres nederst til venstre i anlægget, og brevkassen til beboelsen på øverste etage til højre placeres øverst til højre i anlægget. Den enkelte brevkasse skal forsynes med navneskilt.

Regler for opstilling af enkeltbrevkasser ved villaer og rækkehuse m.v.

Definition
Som enkeltbrevkasse betragtes brevkasser til ophængning på stolpe, mur, plankeværk el.lign.

Anvendelse
Enkeltbrevkasser skal opstilles ved villaer og rækkehuse m.v., der er opført i henhold til byggetilladelse udstedt efter den l. januar 1973. Brevkassen skal forsynes med navneskilt.

Placering
Enkeltbrevkasser skal placeres således, at forsendelser kan afleveres i brevkassen direkte fra offentlig adgangsvej (offentlig vej, offentlig sti eller privat fællesvej). Enkeltbrevkasser skal placeres ved indgangen (skellet) til den enkelte parcel.

Brevindkastet skal normalt vende ud mod adgangsvejen. En placering vinkelret mod adgangsvejen kan dog anvendes, såfremt den normale placering generer adgangen til villaen/rækkehuset. Der må ikke ved eller i forbindelse med brevkassen være bevoksning eller anden form for afspærring, som forhindrer, at aflevering i brevkassen kan ske let og uden særlige vanskeligheder fra adgangsvejen.

Såfremt den pågældende bygning indeholder flere selvstændige beboelser (tofamiliehuse og/eller erhverv), skal der opstilles en brevkasse for hver selvstændig beboelse. En brevkasse kan dog anvendes af to eller flere beboelser, såfremt de pågældende er enige herom. I givet fald skal brevkassen være forsynet med selvstændig navneangivelse for hver beboelse. To eller flere brevkasser skal opstilles umiddelbart ved siden af hinanden.

Enkeltbrevkasser og anlæg, der består af et antal brevkasser i en vandret række, skal opstilles, så afstanden fra brevindkastets underkant til gulv, fortov eller vej er mindst 100 cm og højst 120 cm.

Regler for opstilling af brevkasseanlæg og enkeltbrevkasser i fritidshusområder

Det er en forudsætning for, at der omdeles forsendelser til et fritidshus, at der er opstillet brevkasse eller brevkasseanlæg.

Definition
Som brevkasseanlæg betragtes et fælles anlæg indeholdende en brevkasse for hvert fritidshus i området. Som enkeltbrevkasse betragtes brevkasser til ophængning på stolpe, mur, plankeværk eller lignende.

 

Brevkasseanlæg

Anvendelse
Brevkasseanlæg skal opstilles i samlede fritidshusområder med fritidshuse, der er udstykket ifølge udstykningstilladelse udstedt efter den l. januar 1973. Ved udstykning af nye fritidshusområder skal der tilvejebringes det fornødne areal til etablering af brevkasseanlæg.

Placering
Brevkasseanlæg skal placeres ved indgangen til området eller på et centralt sted, f.eks. ved fællesarealer, hvortil alle beboere har adgang. Der kan placeres to eller flere brevkasseanlæg centrale steder i området, såfremt antallet af fritidshuse og hensynet til hensigtsmæssig postbefordring tilsiger dette.

Brevkasseanlæg skal placeres således, at anlæggets nederste indkast er mindst 65 cm fra gulv, fortov eller vej, og anlæggets øverste indkast er højst 175 cm over gulv, fortov eller vej.

Opstillingsorden
De enkelte brevkasser i et brevkasseanlæg skal placeres efter vejnavn og inden for hvert vejnavn i nummerorden. Brevkasserne placeres i øvrigt således, at brevkassen til fritidshuset med laveste nummer på vejen placeres nederst til venstre i anlægget og brevkassen til fritidshuset med det højeste nummer på vejen øverst til højre i anlægget. Den enkelte brevkasse skal forsynes med navneskilt.

Enkeltbrevkasser

Anvendelse
Ved fritidshuse, der er udstykket ifølge udstykningstilladelse udstedt den 1. januar 1973 eller tidligere anvendes enkeltbrevkasser. Brevkassen skal forsynes med navneskilt.

Placering
Enkeltbrevkasser skal placeres således, at forsendelser kan afleveres i brevkassen direkte fra offentlig adgangsvej (offentlig vej, offentlig sti eller privat fællesvej). Enkeltbrevkasser skal placeres ved indgangen (skellet) til den enkelte parcel.

Brevindkastet skal normalt vende ud mod adgangsvejen. En placering vinkelret mod adgangsvejen kan dog anvendes, såfremt den normale placering generer adgangen til fritidshuset.

Der må ikke ved eller i forbindelse med brevkassen være bevoksning eller anden form for afspærring, som forhindrer, at aflevering i brevkassen kan ske let og uden særlige vanskeligheder fra adgangsvejen.

Såfremt den pågældende parcel indeholder flere selvstændige fritidshuse, skal der opstilles en brevkasse for hvert fritidshus. En brevkasse kan dog anvendes af to eller flere beboelser, såfremt de pågældende er enige herom. I givet fald skal brevkassen være forsynet med selvstændig navneangivelse for hver beboelse. To eller flere brevkasser skal opstilles umiddelbart ved siden af hinanden.

Regler for etablering af brevindkast
Hvis der ikke skal etableres brevkasseanlæg eller enkeltbrevkasse i henhold til reglerne for opstilling af brevkasseanlæg og enkeltbrevkasser i henholdsvis etageejendomme og ved villaer og rækkehuse m.v., skal der etableres brevindkast eller opsættes brevkasse ved hovedindgangsdøren.

Brevindkast placeres horisontalt og i en højde på mindst 65 cm fra dørens underkant. Der skal opsættes et navneskilt ved brevindkastet.

Generelle bestemmelser
Minimumskrav til målene på brevindkast og brevkasser, herunder disses brevindkast

Indvendige minimums mål for brevkasser:

Indvendige minimums mål for brevkasser
TypeHøjdeBreddeDybde
I15 cm26 cm36 cm
II15 cm36 cm26 cm
III40 cm30 cm15 cm
IV30 cm36 cm15 cm

Minimums mål for brevindkast

Minimums mål for brevindkast
TypeHøjdeBredde
I3,5 cm26 cm
II3,5 cm36 cm
III3,5 cm30 cm
IV3,5 cm36 cm

 

Navneskilt
Den enkelte brevkasse eller brevindkast skal være forsynet med navneskilt placeret i nærheden af brevindkastet. Hvis angivelserne på navneskiltet kan udviskes, skal det være beskyttet af et glasklart materiale. Navneskiltet skal være forsvarligt fastgjort til brevkassen.

I stedet for navneskilt kan angivelserne påklæbes brevkassen ved hjælp af selvklæbende bogstaver af en vejrbestandig type. Navneskiltet skal indeholde oplysning om postmodtagerens efternavn, samt evt. stilling, fornavn eller forbogstaver. Eventuelle børn eller logerende bør medtages.

På navneskilte i brevkasseanlæg i etageejendomme anføres desuden etage, tv., mf.tv., mf.th. eller th. samt eventuelt værelses- eller lejlighedsnummer.

På navneskilte ved fritidshuse anbefales det at anføre gade- eller vejnavn, husnummer og eventuelt navn på fritidshuset.

På brevkasser ved fritidshuse, der for kortere eller længere tid bebos af forskellige postmodtagere, skal navneskiltet indeholde oplysning om aktuelle beboere.

Fastgørelse
Enkeltbrevkasser skal fastgøres forsvarligt, så de ikke kan fjernes af uvedkommende.

Belysning
Brevkasseanlæg skal være tilstrækkeligt belyst, så postbudet til enhver tid let kan orientere sig om adresseangivelsen på forsendelserne henholdsvis brevkassernes navneskilte. Om nødvendigt skal brevkasseanlæg være forsynet med tilstrækkelig elektrisk belysning.

Nedbør
Enkeltbrevkasser og brevkasseanlæg, som helt eller delvis placeres udendørs, skal sikres, så nedbør ikke kan trænge ind i brevkassen.

Sikring
For at sikre, at forsendelser ikke kan fjernes af uvedkommende, skal brevkasser kunne aflåses.

Ved udformning og placering af brevindkast bør det sikres, at uvedkommende ikke kan udtage forsendelser gennem brevindkastet.